Teivaan hotellin kaavasta

Julkaisupäivämäärä: May 24, 2011 6:34:7 PM

LAUSUNTO NAAPURIEN KUULEMINEN ASEMA-KAAVAN MUUTOKSESSA A-2492 TEIVAAN

HOTELLI 5.5.-26.5.2011

Teknisen ja ympäristötoimialan maankäytön yksikössä on laadittavana

asemakaavan muutos Teivaanrinteen ja Teivaan sataman alueella.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kylpylähotellin

toteuttaminen lisäämällä voimassa olevan asemakaavan mukaista

rakennusoikeutta (nykyinen 16.500 k-m2 ja tavoitteena 30.000 k-m2) ja

tarkistaa korttelialueen rajoja ottaen huomioon alueen suojeluarvot.

Kariniemi-seuran ry:n hallitus on kokouksessaan 19.5.2011 keskustellut

asiasta ja päätynyt antamaan seuraavat lausunnon valmisteluun:

Teivaanmäen kylpylähotellin toteuttaminen tukee kaupungin palveluiden

ja työllisyyden paranemista. Toteutuessaan hanke lisää sekä

rakennusaikaista, mutta myös sen jälkeen tapahtuvaa työllisyyden

kasvua palvelutoimialalla. Hankkeen toteuttaminen ei kuitenkaan saa

tapahtua luontoarvoja suuresti hävittäen. Lahdessa on selkeästi

tunnistettu tarve saada korkeatasoisempia hotelli- ja

kylpyläpalveluita alueen asukkaiden ja matkailijoiden käyttöön.

Alueelta on lyhyt etäisyys kaupungin keskustaan, messuille,

urheilukeskukseen, järvimatkailun satamiin, Sibeliustalolle ja

luontoreiteille pitkin Salpausselän harjua.

Vaihtoehto VE 1 eli nykyinen asemakaava ei mahdollista riittävän

suuren palvelukeskuksen synnyttämistä. Kariniemi-seura ry kannattaa

luontoarvoja kohtalaisen vähän muuttavana vaihtoehtona numero kahta

(VE 2), jossa hotelli on kokonaan sijoitettu Teivaanmäen rinteeseen.

Sijoittelu vaihtoehdossa 2 säilyttää alueen itäosan lehtoalueen

suurelta osin ja myös nykyiset metsäalueen reunat eivät paljoakaan

muutu. Jyrkkä joutomaarinne tulee vaihtoehdossa hyvin käyttöön ja

pysäköinti hoituu joustavasti rakennuksen sisäisenä ratkaisuna.

Vaihtoehto 2 jättää rannan edelleen avoimeksi tilaksi ja nykyisiä

satamapalveluita voidaan kehittää Teivaan satamassa. Maisemat

hotellista avautuvat rantaan ja järvelle avoimeen tilaan ja

esimerkiksi keskustelussa ollut Teivaan voimalaitos ei heikennä

hotellivieraiden maisemanäkymiä.

Muut vaihtoehdot VE 3 – VE 7 muuttavat alueen rakenteita merkittävästi

aiheuttaen tiemuutoksia, purkamista ja rantojen rakentamista. Nämä

vaihtoehdot heikentävät alueen vetovoimaa ja luontoarvoja vaihtoehtoa

2 enemmän.

Lahdessa 23.5.2011

Pirjo Varumo

puheenjohtaja

Soile Lintunen

sihteeri/hallituksen jäsen

Raila Hagsröm

hallituksen jäsen

Rami Lehto

hallituksen jäsen

Aarne Tuovinen

hallituksen jäsen

Juha Hertsi

hallituksen jäsen